89 z 100
Chios | S mastichou v srdci, se slzou v oku
 
 
S mastichou v srdci, se slzou v oku - Na severu je krajina drsná...
TYDRA | Na severu je krajina drsná...