47 z 100
Chios | S mastichou v srdci, se slzou v oku
 
 
S mastichou v srdci, se slzou v oku - ...drsný kámen je oživen zelení...
TYDRA | ...drsný kámen je oživen zelení...