38 z 100
3
Chios | S mastichou v srdci, se slzou v oku
 
 
S mastichou v srdci, se slzou v oku - ...a tiše vysychají jeho plody
TYDRA | ...a tiše vysychají jeho plody