11 z 100
Chios | S mastichou v srdci, se slzou v oku
 
 
S mastichou v srdci, se slzou v oku - ...snad modřejší než modrá!
TYDRA | ...snad modřejší než modrá!